පහත සඳහන් සබැඳිය තුළින් ඔබට මේ දේශනයට සවන්දීමට හැකිය.

Zoom link
Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/63028521810?pwd=eEhtMy94cDhqNWxaZHRXaUxWR0U1Zz09

Meeting ID: 630 2852 1810
Passcode: 44215383