පහත සඳහන් සබැඳිය තුළින් ඔබට මේ දේශනයට සවන්දීමට හැකිය.

Zoom link
Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/62452870325?pwd=RFhWbERHZDR1MDRBTzZYVForVy9hZz09

Meeting ID: 624 5287 0325
Passcode: kE*?1Ded