පහත සඳහන් සබැඳිය තුළින් ඔබට මේ දේශනයට සවන්දීමට හැකිය.

Zoom link
https://learn.zoom.us/j/6586386276