පහත සඳහන් සබැඳිය තුළින් ඔබට මේ දේශනයට සවන්දීමට හැකිය.

Zoom link
Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/65500100903?pwd=T0tMSldSQmlTTFh4N014YTlldFhvdz09

Meeting ID: 655 0010 0903
Passcode: &1Q4eKUd